Vennootschapsbelasting
Belastingen
Belastingen
4 min
0

Vennootschapsbelasting in Nederland: wat u moet weten

4 min
0

Wat is vennootschapsbelasting en welke rechtsvormen vallen hieronder?

Vennootschapsbelasting (VPB) is een vorm van belasting die wordt geheven op de winst van rechtspersonen en samenwerkingsverbanden in Nederland. Het is belangrijk om te begrijpen welke organisaties onder deze belasting vallen en hoe deze belasting werkt.

Hoe werkt de vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting wordt berekend op basis van de belastbare winst van de organisatie. De tarieven kunnen variëren afhankelijk van de hoogte van de winst en eventuele vrijstellingen of aftrekposten die van toepassing zijn.

Organisaties moeten jaarlijks aangifte doen bij de Belastingdienst en de verschuldigde belasting betalen. De aangifte moet meestal binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar worden ingediend.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de actuele tarieven en regelgeving met betrekking tot vennootschapsbelasting, aangezien deze jaarlijks kunnen veranderen. Voor specifieke vragen en advies is het raadzaam om een fiscaal expert te raadplegen.

Geldende tarieven voor vennootschapsbelasting in Nederland in 2023 en 2024

 • - 19 procent belastingtarief is van toepassing op de eerste € 200.000 van de winst.
 • - Alles boven de € 200.000 wordt belast tegen een tarief van 25,8 procent.

Rechtsvormen die onder de vennootschapsbelasting vallen

Verschillende rechtsvormen vallen onder de vennootschapsbelasting. Hier zijn enkele van de meest voorkomende:

 1. Besloten Vennootschap (BV): BV's zijn privaatrechtelijke rechtspersonen waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen. Ze zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

 2. Naamloze Vennootschap (NV): NV's zijn vergelijkbaar met BV's, maar ze kunnen openbaar worden verhandeld op de beurs. Ze zijn ook onderworpen aan vennootschapsbelasting.

 3. Coöperatie: Coöperaties zijn samenwerkingsverbanden van personen of rechtspersonen. Ze kunnen ook onder de vennootschapsbelasting vallen, afhankelijk van hun activiteiten en winst.

 4. Onderlinge Waarborgmaatschappij: Onderlinge waarborgmaatschappijen zijn verzekeringsmaatschappijen die eigendom zijn van hun leden. Ze kunnen ook belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

 5. Stichting: Stichtingen zijn rechtspersonen zonder leden of aandeelhouders. Ze kunnen onder de vennootschapsbelasting vallen als ze een onderneming exploiteren.

 6. Vereniging: Verenigingen zijn groepen met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven. Als ze een onderneming exploiteren, kunnen ze ook belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.

Aftrekposten en belastingvoordelen voor vennootschapsbelasting

Binnen het Nederlandse belastingstelsel zijn er verschillende aftrekposten en belastingvoordelen beschikbaar voor vennootschappen, met als doel hun belastingdruk te verminderen en investeringen in innovatie en groei te stimuleren. In dit gedeelte zullen we enkele van deze waardevolle mogelijkheden bespreken.

1. Innovatiebox

De innovatiebox is een fiscale regeling die vennootschappen stimuleert om te investeren in innovatieve activiteiten en onderzoek en ontwikkeling (R&D). Onder bepaalde voorwaarden kunnen vennootschappen profiteren van een verlaagd belastingtarief van slechts 9 procent over hun winst die voortkomt uit innovatieve activiteiten. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren en innovatie aanmoedigen.

2. Deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling is een belangrijke regeling die voorkomt dat vennootschappen dubbele belasting betalen over ontvangen dividenden en de verkoopwinsten op deelnemingen in andere vennootschappen. Hierdoor worden winsten die worden behaald uit deelnemingen gedeeltelijk of volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

3. Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is bedoeld om investeringen in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Ondernemingen die investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines, apparatuur of duurzame energievoorzieningen, kunnen profiteren van extra aftrekposten. Er zijn verschillende vormen van investeringsaftrek, waaronder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

4. Fiscale verliesverrekening

Vennootschappen kunnen fiscale verliezen uit het verleden verrekenen met toekomstige winsten. Dit betekent dat als een onderneming in een bepaald jaar verlies lijdt, dit verlies kan worden gebruikt om belasting te besparen in latere winstgevende jaren. Zo wordt het ondernemerschap gestimuleerd en financiële tegenvallers verzacht.

5. Kleineondernemersregeling (KOR)

Voor kleine ondernemingen met een beperkte jaaromzet is er de Kleineondernemersregeling (KOR). Hiermee kunnen zij in aanmerking komen voor een vermindering van de af te dragen omzetbelasting (btw) of zelfs vrijstelling van btw. Dit kan de administratieve lasten voor kleine ondernemers aanzienlijk verminderen.

vennootschapsbelasting 2023

Aangifte vennootschapsbelasting

De aangifte vennootschapsbelasting is een belangrijke verplichting voor ondernemingen in Nederland. Het moment waarop je de aangifte moet indienen, hangt af van het boekjaar van je onderneming.

 • Kalenderjaar als boekjaar: Als je boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, dien je je aangifte vennootschapsbelasting vóór 1 juni van het volgende kalenderjaar in.

 • Gebroken boekjaar: Als je een gebroken boekjaar hebt, moet je de aangifte vennootschapsbelasting indienen binnen 5 maanden na het einde van je boekjaar.

Er zijn verschillende manieren om je aangifte vennootschapsbelasting te doen:

 • Zelf inloggen bij de belastingdienst: Je kunt zelf inloggen op het online portaal van de Belastingdienst en je aangifte indienen. Hiervoor heb je de benodigde inloggegevens en informatie over je onderneming nodig.

 • Administratiesoftware: Veel ondernemingen maken gebruik van administratiesoftware waarmee ze eenvoudig hun financiële gegevens kunnen beheren en aangifte kunnen doen. Deze software kan helpen bij het genereren van de benodigde rapporten en formulieren.
Boekhouden en factureren op een manier die jij begrijpt
 • Professionele hulp: Voor complexe belastingzaken of als je niet zeker bent van je aangifte, kan het raadzaam zijn om professionele hulp in te schakelen. Een financieel expert, zoals een boekhouder of accountant, kan je begeleiden bij het indienen van je aangifte en ervoor zorgen dat deze nauwkeurig en in overeenstemming met de belastingregels wordt ingevuld.

Het indienen van je aangifte vennootschapsbelasting is een belangrijk onderdeel van je fiscale verantwoordelijkheden als ondernemer. Het is essentieel om de juiste deadline te respecteren en ervoor te zorgen dat je aangifte correct is ingevuld om eventuele boetes en problemen met de Belastingdienst te voorkomen. Als je twijfelt, is het altijd verstandig om professioneel advies in te winnen.

Vrijstelling van vennootschapsbelasting en beperkte belastingplicht

In Nederland zijn er bepaalde organisaties en entiteiten die volledig of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn:

 • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's): Dit zijn non-profitorganisaties die zich inzetten voor het algemeen nut. Voorbeelden zijn liefdadigheidsinstellingen, musea en culturele organisaties.

 • Sociale ondernemingen: Bepaalde sociale ondernemingen die zich richten op maatschappelijke doelen en winst slechts als middel zien, kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling.

 • Stichtingen en verenigingen: Sommige stichtingen en verenigingen die specifieke maatschappelijke doelen nastreven, kunnen ook in aanmerking komen voor vrijstelling.

Het is belangrijk op te merken dat er specifieke voorwaarden en vereisten zijn waaraan deze organisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor vrijstelling.

Het verschil tussen omzetbelasting en vennootschapsbelasting

Het is belangrijk om het onderscheid te begrijpen tussen omzetbelasting (btw) en vennootschapsbelasting (vpb), omdat beide belastingen verschillende doelen dienen en van toepassing zijn op verschillende aspecten van een onderneming.

Omzetbelasting (btw): Deze belasting is gerelateerd aan de verkoop van goederen en diensten door een onderneming aan haar klanten. Het wordt meestal door de onderneming geïnd en afgedragen aan de belastingdienst. Het tarief kan variëren, afhankelijk van het soort goederen of diensten en de locatie. Btw heeft invloed op de prijs die klanten betalen voor producten en diensten.

Vennootschapsbelasting (vpb): Dit is de belasting die een onderneming betaalt over haar winst na aftrek van kosten en eventuele aftrekposten. Vennootschapsbelasting is van toepassing op de winst die een bedrijf genereert. Het tarief kan variëren, afhankelijk van de hoogte van de winst en eventuele belastingvoordelen.

Reacties
Categorieën