Dividendbelasting
Belastingen
Belastingen
3 min
0

Wat is dividendbelasting en hoe wordt het berekend?

3 min
0

Dividend is een deel van de winst van een bedrijf dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Wanneer een bedrijf winst maakt, heeft het verschillende opties voor wat het met die winst kan doen. Een van die opties is om een deel van die winst terug te geven aan de mensen die aandelen in het bedrijf bezitten. Dit wordt gedaan in de vorm van dividenden.

Dividenden worden meestal periodiek uitgekeerd, bijvoorbeeld elk kwartaal of jaarlijks, maar sommige bedrijven kunnen ook speciale eenmalige dividenden uitkeren. De hoogte van het dividend dat een aandeelhouder ontvangt, hangt af van het aantal aandelen dat hij of zij bezit en het dividendbedrag per aandeel dat door het bedrijf wordt vastgesteld.

Welke soorten dividend zijn er?

Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven dividenden kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders. Bij een contant dividend, ook wel bekend als cashdividend, ontvangt de aandeelhouder een geldbedrag rechtstreeks op zijn of haar bankrekening. Dit is een directe uitkering van een deel van de winst van het bedrijf aan de aandeelhouders. Aan de andere kant, bij een stockdividend, ook wel aandelen- of scripdividend genoemd, ontvangen aandeelhouders extra aandelen van het bedrijf in plaats van contant geld. Dit betekent dat het bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft en deze verdeelt onder de bestaande aandeelhouders als dividend.

Deelnemingsdividend: Deelnemingsdividend wordt uitgekeerd aan organisaties die een aandelenbelang hebben van 5% of meer in een ander bedrijf, ook wel een deelneming genoemd. Deze organisaties hebben een aanzienlijke invloed op de besluitvorming en activiteiten van het andere bedrijf vanwege hun aanzienlijke aandelenbezit. Het deelnemingsdividend is een beloning voor de financiële betrokkenheid en deelname in het andere bedrijf.

Beleggingsdividend: Beleggingsdividend wordt uitgekeerd aan aandeelhouders die minder dan 5% van de aandelen bezitten in een bedrijf. Deze aandeelhouders hebben over het algemeen geen significante invloed op de besluitvorming van het bedrijf vanwege hun kleinere aandelenbezit. Het beleggingsdividend wordt gezien als een rendement op de investering en is een manier om beleggers te belonen voor hun aandeelhouderschap.

Wat is dividendbelasting?

Dividendbelasting is een belasting die wordt geheven op uitkeringen van bedrijven aan hun aandeelhouders. Deze belasting wordt ingehouden voordat de dividenden aan de aandeelhouders worden uitbetaald en wordt vervolgens afgedragen aan de belastingdienst. In Nederland wordt dividendbelasting geheven op dividenden die worden uitgekeerd aan aandeelhouders van Nederlandse bedrijven.

Dividendbelasting

Hoeveel belasting betaal je op een dividend?

Het standaardtarief voor dividendbelasting in Nederland is 15%. Dit betekent dat wanneer een Nederlands bedrijf dividend uitkeert aan zijn aandeelhouders, het bedrijf 15% van het uitgekeerde bedrag aan dividendbelasting moet inhouden en afdragen aan de Nederlandse belastingdienst.

Hoe hoog is de dividendbelasting in 2024?

In 2024 blijft de dividendbelasting in Nederland naar verwachting op hetzelfde tarief als voorheen, namelijk 15%. Dit tarief houdt in dat bedrijven die dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders verplicht zijn om 15% van het uitgekeerde bedrag aan dividendbelasting in te houden en af te dragen aan de Nederlandse belastingdienst.

Aangifte doen voor dividendbelasting

Het proces van aangifte doen voor dividendbelasting is een belangrijk onderdeel van de fiscale verplichtingen van een bedrijf. Deze sectie kan stap voor stap uitleggen hoe bedrijven deze aangifte zelf kunnen verzorgen en welke informatie en documenten nodig zijn. Het kan nuttig zijn om te benadrukken dat het gebruik van professionele boekhoudsoftware dit proces kan vereenvoudigen door geautomatiseerde berekeningen en integraties met de belastingdienst. Dit biedt een natuurlijke overgang naar jullie blog die verschillende boekhoudprogramma's vergelijkt, waarbij je de voordelen van elk programma in relatie tot dividendbelastingaangifte kunt benadrukken.


Praktijkvoorbeelden van dividendbelasting

Om de theorie achter dividendbelasting meer context te geven, kijken we naar enkele praktijkvoorbeelden die laten zien hoe deze belasting in verschillende scenario's wordt toegepast.

Voorbeeld 1: Binnenlandse Dividenduitkering 

Stel, een Nederlands bedrijf maakt €100.000 winst en besluit €40.000 als dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders. Volgens het Nederlandse tarief van 15% moet er €6.000 aan dividendbelasting worden ingehouden. De aandeelhouders ontvangen dus netto €34.000. Deze ingehouden belasting kunnen zij later verrekenen met hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, afhankelijk van hun situatie.

Voorbeeld 2: Buitenlandse Aandeelhouder 

Een buitenlandse belegger bezit aandelen in een Nederlands bedrijf dat dividend uitkeert. Ondanks het standaardtarief van 15%, kan door een belastingverdrag tussen Nederland en het land van de belegger het tarief verlaagd zijn naar bijvoorbeeld 10%. Als het bedrijf €10.000 dividend uitkeert, wordt er dankzij het verdrag slechts €1.000 ingehouden, in plaats van de standaard €1.500.

Internationale sspecten van dividendbelasting

Dividendbelasting wordt niet alleen beïnvloed door nationale wetten, maar ook door internationale overeenkomsten. Deze aspecten zijn cruciaal voor zowel bedrijven die internationaal opereren als voor buitenlandse investeerders in Nederlandse ondernemingen.

Dubbele Belastingverdragen 

Nederland heeft met vele landen dubbele belastingverdragen gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen. Deze verdragen stellen vaak een verlaagd tarief vast voor dividendbelasting voor beleggers uit de verdragslanden. Dit bevordert de internationale handel en investeringen door de fiscale last voor buitenlandse investeerders te verlagen.

Bronbelasting en Ontvangende Landen 

Voor buitenlandse aandeelhouders is het belangrijk te weten dat naast de Nederlandse dividendbelasting ook het belastingstelsel van het land waar zij fiscaal inwoner zijn, van invloed kan zijn op hun netto-ontvangst. Sommige landen bieden een belastingkrediet voor de in het buitenland betaalde dividendbelasting, terwijl andere landen de buitenlandse belasting aftrekken van de binnenlandse verschuldigde belasting.

EU-richtlijnen en Moeder-dochterrichtlijn

 Binnen de Europese Unie zorgen richtlijnen, zoals de Moeder-dochterrichtlijn, ervoor dat bepaalde dividenduitkeringen tussen verbonden bedrijven in verschillende lidstaten vrijgesteld zijn van bronbelasting. Dit is bedoeld om de integratie van de Europese markt te faciliteren door het verwijderen van fiscale obstakels voor grensoverschrijdende investeringen binnen de EU.

Vrijstellingen en teruggaven van dividendbelasting

In sommige gevallen kunnen beleggers in aanmerking komen voor vrijstellingen van dividendbelasting of zelfs teruggaaf van reeds betaalde belasting. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze mogelijkheden, aangezien ze kunnen helpen om de belastingdruk te verminderen en het rendement op investeringen te optimaliseren.

Reacties
Categorieën